Regulamin stypendium im. Wiesławy Zakrzewskiej

 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W FORMIE JEDNORAZOWYCH STYPENDIÓW CELOWYCH DLA UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH STYPENDIUM IM. WIESŁAWY ZAKRZEWSKIEJ
 
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów celowych, dla uczestników programu pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, realizowanego przez Fundację WIEŚWIEJAK, zarejestrowaną pod nr KRS 0000614834, zwanych w dalszej części Regulaminu Stypendiami.
§ 2
Przyznawanie Stypendiów uczestnikom programu pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży ( w wieku 8 - 19 l.) z obszarów wiejskich gminy Brwinów, zwanym dalej Uczestnikami programu, ma na celu wspieranie indywidualnych przedsięwzięć służących rozwojowi dzieci i młodzieży uzdolnionej poznawczo, artystycznie, itp..
§ 3
1.      Stypendia są finansowane ze środków zgromadzonych przez Fundację WIEŚWIEJAK.
2.      Liczba i wysokość przyznanych Stypendiów zależy od wielkości zgromadzonych środków – wpłat darowizn na bezpośrednio na konto Fundacji WIEŚWIEJAK
29 1090 1056 0000 0001 3335 4638 lub przez www.wplacam.ngo.pl
 
II. Zasady, warunki i tryb przyznawania Stypendiów
§ 4
1.      Stypendia są przyznawane na przedsięwzięcia realizowane w roku szkolnym następującym po naborze wniosków,
2.      Stypendia są przyznawane na pisemny Wniosek złożony przez Uczestnika programu i jego opiekuna prawnego.
3.      Wnioski o Stypendia są rozpatrywane raz roku.
4.      Każdy z Uczestników programu ubiegający się o Stypendium jest zobowiązany złożyć wniosek umieszczony na stronie www.wieswiejak.pl
 
§ 5
1.      Stypendia mogą być przeznaczone na wydatki związane z rozwojem naukowym, artystycznym, sportowym Uczestnika programu takie jak: dofinansowanie udziału w kursach  i konkursach, konferencjach w kraju i za granicą, dofinansowanie warsztatów, itp. i są opłacane przez Fundację WIEŚWIEJAK na podstawie dostarczonej faktury lub rachunku do zawartej umowy cywilno-prawnej z instruktorem zajęć.
2.      Stypendia nie są przyznawane na zakup materiałów.
§ 6
1.      Wnioski o przyznanie Stypendium, o których mowa w § 5, podlegają ocenie Komisji. Komisja bierze pod uwagę, m.in. dotychczasowe osiągnięcia, opis zainteresowań. Dopuszcza się przeprowadzenie spotkań z osobami ubiegającymi się o Stypendium.
2.      Kwota przyznanego Stypendium zależy od oceny Wniosku przez Komisję. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 3000 PLN brutto.
3.       Informację o przyznaniu bądź nieprzyznaniu Stypendium, Uczestnicy programu otrzymają niezwłocznie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, w przypadku decyzji pozytywnej wraz z Umową.
 
III.             Przekazywanie i rozliczanie stypendiów
§ 7
1.      Po wskazaniu przez Uczestnika rodzaju wydatku, Fundacja WIEŚWIEJAK zajmuje się podpisaniem umowy i opłaceniem faktury/ rachunku.
2.      Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia sprawozdania końcowego.
3.      W przypadku, gdy Fundacja WIEŚWIEJAK stwierdzi, iż Uczestnik programu nie wykonał obowiązków określonych w umowie Fundacja WIEŚWIEJAK  jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zwrot przekazanych środków w ramach Stypendium.
 
IV.             Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie 5 lutego 2020 r.
 
Copyright ©2020 wieswiejak, All Rights Reserved.          
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem